Je li hidžab obavezan? – Novi trendovi!

0
SHARE

Izgleda da su ljudi “otkrili” nešto što sam Poslanik a.s.nije bio otkrio. Utječemo se Allahu od
toga!
Prvo, ljudi govore da se riječ “hidžab” ne pojavljuje u Kur’anu. To nije tačno. Hidžab je tu, kada
se spominju majke vjernika, koje predstavljaju naš uzor. Također, tu su riječi “džilbab” i
“khimar”, dvije specifičnije riječi, a te riječi su upućene nama, ženama muslimankama. Kada
govorimo o ovim dvjema riječima, mi zapravo podrazumijevamo hidžab.
Pošto jako lahko pobijamo spomenute tvrdnje ljudi ovim argumentima, ljudi iznalaze nove
izgovore. Kažu da se u ajetu koji spominje “khimar” ne spominje kosa. Ovi ljudi su uzeli ajet i
ignorisali primjenu ajeta u vjerodostojnom sunnetu ili djelima učenjaka.
Oni koji iznose ove besmislenosti čine dvije ogromne greške. Kao prvo, o¬ni poriču Allahove
ajete, što je samo po sebi direktan širk. Kao drugo, o¬ni govore da naš voljeni Poslanik nije
razumio ove ajete, jer kada su žene počele da se pokrivaju u potpunosti, o¬n ih nije ispravio. A
to bi o¬n UVIJEK uradio kada bi ljudi činili nešto pogrešno!
Prenosi Aiša, majka vjernika: Safijja kćerka Šejbahova je rekla da je Aiša r.a. spomenula žene
Ensarijke, pohvalila ih i rekla lijepe riječi o njima. o¬nda je rekla: Kada je sura “Nur” objavljena,
o¬ne su uzele zavjese, prekrojile ih i napravile hidžabe od njih. (Sunan Ebu Davud: Knjiga 32,
broj 4089., također prenosi ga El-Buhari:Knjiga Et-Tefsir broj 4387 i ovo je vjerodostojna
predaja)
Ovdje je majka pravovjernih pohvalila žene zbog njihovog razumijevanja i primjene ajeta. Da
su o¬ne pogriješile, majka pravovjernih bi ih ispravila, a ne pohvalila. Da li je Poslanik
su o¬ne pogriješile, majka pravovjernih bi ih ispravila, a ne pohvalila. Da li je Poslanik
pogrešno shvatio? Da li je Aiša, majka pravovjernih, koja je nesumnjivo jedna od najvećih
učenjaka islama, pogrešno shvatila?
Nemoguće je prihvatiti da su Poslanik i ove divne žene, koje su živjele sa Poslanikom i učile
od njega, manje razumjeli islam nego današnji moderni samopostavljeni učenjaci islama. Da
ih Allah uputi i da nas od njih sačuva!
Dozvolite mi da vam iznesem ajete koje govore o pokrivanju žene i da ih pokušam objasniti.
Allah kaže:
“O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim i ženskom ummetu svih vjernika neka
spuste haljine svoje niza se! To im je znak raspoznavanja – da ne bi bile uznemirivane.”
(33:59)
“I reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i
neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi ništa osim o¬noga što je ionako spoljašnje, i
neka vela svoje spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo
muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili
sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili
prijateljicama svojiim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci
koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo
zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da bi ste postigli o¬no
što želite.” 24:31
U ovim ajetima, vidimo da nam je naređeno nositi “džilbab” i “khimar”. Šta su o¬ni? “Džilbab je
zapravo vanjski ogrtač koji žena oblači da se pokrije od glave do pete. O¬no sakriva njeno
tijelo u potpunosti.? (Arapski jezik, tom 1, str. 273.)
U objašnjenju ove riječi, ucenjak Ibn Hazm kaže:U arapskom jeziku, džilbab je vanjski ogrtač
koji pokriva cijelo tijelo. Komad platna koji ne pokriva cijelo tijelo, ne može se nazvati
džilbabom. (El-Muhalla, tom 3, str. 217.)
Riječ “khimar” dolazi od korijena “khmr”, što znači: nešto što pokriva. Naprimjer, pojam
“khamr” znači alkohol – nešto što pokriva um. Himar je zapravo komad platna (mahrama)
koja pokriva kosu i grudi, kao što je naređeno u ajetu.
Šejh Albani je upitan o ovom ajetu. o¬n je objasnio da se o¬no odnosi na pokrivanje kose,
ramena i grudi, isključujući lice. Ovdje ću iznijeti pitanja koja su mu postavljena i njegove
odgovore:
Pitanje: Koji je propis vezan za ženu koja nosu ešarpu?
Odgovor: To nije dovoljno . O¬na mora nositi mahramu koja pokriva i kosu i grudi. Ešarpa
ponekad ne pokriva dovoljno. često vidimo da žena otkriva vrat kada je nosi.
Pitanje: Mnogi ljudi kažu da “khimar” treba pokriti i lice.?
Odgovor: To je neznanje o jeziku. Himar pokriva kosu (glavu), a i muškarci nekad nose himar ,
stavljajući ga na glavu, isto kao i žene.
Ovdje jasno vidimo ograničenja vezana za mahramu. o¬no mora biti preko ramena i grudi, kao
što je opisano u Kur’anu.
Kada stavimo ova dva dijela (džilbab i khimar) zajedno, dobijemo odjeću koja pokriva tijelo ,
džilbab, i mahramu koja pokriva glavu/ramena/grudi , khimar. Ove dijelove odjeće je naredio
Allah.
Da li znamo koliko je ozbiljna greška ne pokriti navedene dijelove? Ima vjerodostojan hadis
koji objanjava ovo:
Poslanik je rekao, Najgore žene su o¬ne koje slobodno izlaze iz kuće bez hidžaba. o¬ne su
licemjerke i malo njih će ući u Džennet.(Sunan Baihaqi i hadis je vjerodostojan)
Također, El- Qurtubi spominje da je Aiša r.a. rekla nekim ženama iz plemena Bani Tamim koje
su nosile haljine od vrlo tankog materijala kad su je posjetile, Ako ste mu’minke, to nije odjeća
koja je propisna za mu’minke. Ali ako niste mu’minke, radite kako želite.
Također, El-Qurtubi spominje da je Aiša, majka vjernika, rekla da žena koja se ne pokriva ne
vjeruje u suru “Nur”.
Tako velik je značaj pokrivanja.
  Share  Tweet  

Pokrivanje žene muslimanke nije opcija, o¬no je privilegija i naredba od Allaha. To je dužnost
svake muslimanke, a također i odgovornost svakog muslimana:
O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje uvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o
kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se o¬nome što im Allah zapovjedi neće opirati, i
koji će o¬no što im se naredi izvršiti. (66:6)
Allahove riječi trebalo bi da budu dovoljne. A pored toga, riječi Poslanika i objašnjenja
njegovih žena više nego dovoljne. Dodajmo tome da je konsenzus učenjaka (idžma’) da je
hidžab obavezan. Znajući sve ovo, šta treba da uradi vjernica, ako vjeruje u Allaha i u Sudnji
dan?
Da Allah uputi muslimanke na propisno odijevanje , odjeću digniteta i pobožnosti. Da nas
Allah sačuva od obožavanja vlastitih prohtjeva i uvede nas u Džennet. Amin.
Izvor: hidžab.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here