SANDŽAKLIJA – Automobilom sletio u provaliju, jedna osoba teže povrijeđena

0
SHARE

Do­go­di­la se sa­o­bra­ćaj­na ne­zgo­da na ma­gi­stral­nom pu­tu na iz­la­zu iz Ro­ža­ja, ka­da je te­že po­vri­je­đen pet­na­e­sto­go­di­šnji A.K., dok je Dže­mal Ku­je­vić (18) za­do­bio lak­še tje­le­sne po­vre­de.

Po­vri­je­đe­ni A.K. je zbri­nut u Hit­noj slu­žbi u Ro­ža­ja­ma, a po­tom je pre­ve­zen u be­ran­sku Op­štu bol­ni­cu, gdje je za­dr­žan na li­je­če­nju zbog frak­tu­re pot­ko­lje­ni­ce. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva, do ude­sa je do­šlo ka­da je Dže­mal Ku­je­vić, ko­ji se na­la­zio za vo­la­nom „mer­ce­de­sa” ro­žaj­skih re­gi­star­skih ozna­ka, zbog ne­pri­la­go­đe­ne br­zi­ne, iz­gu­bio kon­tro­lu i sle­tio u pro­va­li­ju po­kraj Ibra.

ODT je ovla­stio iz­vi­đaj­nu eki­pu OB Ro­ža­je da iz­vr­ši uvi­djaj i ura­di al­ko test vo­za­ča. (Dan)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here