SANDŽAKLJIA partnerku ucjenjivao seksi snimkom

0
SHARE

U op­tu­žni­ci se na­vo­di da je N.T. pri­je­tio toj Pu­ljan­ki da će fo­to­gra­fi­je na ko­ji­ma je na­ga, ko­je je imao u svom te­le­fo­nu, ob­ja­vi­ti na in­ter­ne­tu uko­li­ko mu ne is­pla­ti od­re­đe­ni nov­ča­ni iz­nos i na taj na­čin je od nje iz­nu­dio 5.500 eura. Na­i­me, N.T. je za­tra­žio od ošte­će­ne da mu po­ša­lje 2.000 eura, pa je B.Z. u ju­lu pro­šle go­di­ne na nje­gov ži­ro-ra­čun upla­ti­la 1.000 eura pre­ko Er­ste ban­ke u Ri­je­ci. N.T. je biv­šu pri­ja­te­lji­cu, sa ko­jom se u dva na­vra­ta sreo u Tiv­tu, po­no­vo uci­je­nio u sep­tem­bru pro­šle go­di­ne, ka­da je od nje za­tra­žio da mu is­pla­ti 5.500 eura, uz pri­jet­nju da će fo­to­gra­fi­je ko­je ima po­sla­ti nje­nom si­nu i bra­tu, kao i nje­nim osta­lim pri­ja­te­lji­ma či­je je bro­je­ve te­le­fo­na uzeo pri­li­kom su­sre­ta u jed­nom ho­te­lu u Tiv­tu.

“B.Z. je 8. sep­tem­bra pro­šle go­di­ne na ra­čun N.T. upla­ti­la 2.000 eura, dok mu je 12. sep­tem­bra po­sla­la još 3.500 eura. N.T. je 1.ok­to­bra pro­šle go­di­ne pu­tem Facebook pro­fi­la ošte­će­nu po­no­vo uci­je­nio da će nje­nom si­nu po­sla­ti sve fo­to­gra­fi­je na ko­ji­ma je go­la uko­li­ko mu ne po­ša­lje 22.000 eura i da će tra­ži­ti no­vac od nje­ga. On joj je za­pri­je­tio i da će la­sciv­ne fo­to­gra­fi­je po­sla­ti i nje­nom bra­tu, kao i da će ob­ja­vi­ti fo­to­gra­fi­je na in­ter­­ne­tu, ili će od ma­te­ri­ja­la ko­ji ima na­pra­vi­ti por­no­graf­ski film ko­ji će po­tom ob­ja­vi­ti na in­ter­ne­tu, uko­li­ko mu oni ne is­pla­te no­vac”, na­vo­di se u op­tu­žnom pred­lo­gu.

N.T je sa­slu­šan u ro­žaj­skom tu­ži­la­štvu, gdje je iz­ja­vio da ni­je imao ni­ka­kve zle na­mje­re pre­ma B.Z., već da je no­vac uzi­mao na za­jam. U iz­ja­vi da­toj pred Žu­pa­nij­skim su­dom u Pu­li, ošte­će­na je ka­za­la da je sa N.T po­sta­la pri­ja­telj na­kon što joj je on u ja­nu­a­ru pro­šle go­di­ne po­slao za­htjev za pri­ja­telj­stvo pre­ko svog Facebook pro­fi­la.

“Do­pi­si­va­li smo se i jed­no dru­gom smo go­vo­ri­li o po­ro­dič­nim pri­li­ka­ma. Do­pi­si­va­li smo se i sla­li fo­to­gra­fi­je i pu­tem me­sin­dže­ra i sen­ti­men­tal­no sam se ve­za­la za N.T. jer sam sa­o­sje­ća­la sa te­škom si­tu­a­ci­jom u ko­joj ži­vi. Do­go­vo­ri­li smo se da se na­đe­mo u Tiv­tu, gdje smo bi­li se­dam da­na za­jed­no o mom tro­šku. Me­đu­tim, is­po­sta­vi­lo se da me je on taj­no sni­mao za vri­je­me sek­su­al­nih od­no­sa, kao i da je pre­sni­mio sve bro­je­ve iz me­mo­ri­je mog te­le­fo­na. Za ne­ke fo­to­gra­fi­je sam zna­la. Me­đu­tim, čim sam se vra­ti­la u Za­greb, po­čeo je da me ucje­nju­je i ta­da sam shva­ti­la da je imao ne­po­šte­ne na­mje­re pre­ma me­ni.

Sve sam to po­ve­za­la s tim da je on znao da sam pro­da­la stan u Za­gre­bu. Sa N.T. sam se po­no­vo vi­dje­la u Tiv­tu da bi­smo raz­ri­je­ši­la si­tu­a­ci­ju. Tra­ži­la sam da uni­šti sve mo­je fo­to­gra­fi­je, a on je obe­ćao da će to uči­ni­ti”, na­ve­la je B.Z.

Sud­sko vi­je­će u Ro­ža­ja­ma za­ka­za­lo je ro­či­šte za 15. sep­tem­bar za po­tvr­đi­va­nje op­tu­žni­ce, a za po­me­nu­to kri­vič­no dje­lo N.T. pri­je­ti ka­zna od jed­ne do osam go­di­na za­tvo­ra.